Algemene voorwaarden - Manifestatie Event

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen in de webwinkel en de aanschaf van alle toegangstickets, live en online, daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/ of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/ of betreding van de locatie van het evenement, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

De organisatie van het evenement en/ of de beheerders van de evenementenlocatie, kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/ of op de evenementenlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Aansprakelijkheid

Bezoekers betreden de evenementenlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/ of de evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

Toegangsbewijzen, totstandkoming van de overeenkomst

Er komt een overeenkomst tot stand met VOF Manifestatie Event zodra degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen en kopen op de bestelknop op de betreffende website klikt. Degene is alsdan verplicht tot betaling (via I-deal) van de bestelde tickets en Manifestatie Event is na ontvangst van de betaling verplicht tot toezending van de tickets.

De betaalde tickets worden twee weken voor aanvang evenement verstuurd per e-mail, afhankelijk van het soort ticket en evenement. Voor iedereen die een online ticket heeft gekocht, zal de link voor de live streaming één week voor het Manifestatie Event toegestuurd worden per e-mail.

Het Manifestatie Event is nimmer aansprakelijk voor het zoekraken van de tickets of het niet-aankomen hiervan.

Een ticket bestaat uit een door of vanwege Manifestatie Event verstrekte e-mail met code. De code is uniek. Het ticket voor het live aanwezig zijn tijdens het Manifestatie Event wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het ticket voor het online streamen van het Manifestatie Event wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot één scherm.

Ingevoerde gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Manifestatie Event respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die via de website van Manifestatie Event wordt verstrekt. Manifestatie Event gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Het risico van verlies of beschadiging van de tickets ligt bij degene die een toegangsbewijs heeft gekocht. Ongeldige ogende tickets mogen door Manifestatie Event worden geweigerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.

De ontvangen tickets mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of worden overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld, zal voorts hem/ haar de toegang tot het evenement worden ontzegd door de organisator(s) van het evenement en worden de betreffende tickets ongeldig gemaakt. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde code worden aangeboden bij de toegangscontrole tot het evenement, dan heeft het Manifestatie Event of de organisator van het evenement het recht te bepalen dat degene die het ticket waarvan de naam kloppend is met de code, toegang heeft tot het live bijwonen van het Manifestatie Event.

Manifestatie Event heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen (door de organisator van het evenement) indien en zodra een of meer van de in deze algemene woordwaarden, reglementen en huisregels genoemde bepalingen worden overtreden. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen

Manifestatie Event en/ of de organisatoren van het evenement behouden het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsten naar een andere datum en/ of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar de algemene verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van sprekers en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/ terreurdaden of- dreiging, optreden van politie en/ of brandweer, werkstaking, transport-moeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Manifestatie Event georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van het Manifestatie Event en/ of de organisator van het evenement doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Manifestatie Event zich inspannen om degene die een toegangsbewijs heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/ of e-mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen.

Annulering

1. Bij annulering betaalt de deelnemer een vergoeding aan het Manifestatie Event.
Deze bedraagt:
– bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan

Aanbetaling/ gespreid betalen

Bij een aanbetaling of gespreide betaling is de bezoeker verplicht het resterende bedrag te voldoen uiterlijk op de door de organisatie vermelde datum. Indien het restant niet tijdig betaald wordt behoudt de organisatie zich het recht de aanbetaling in te houden en het ticket weer vrij te geven voor verkoop.

Privacy & veiligheid

Film- en fotoregistratie. Let op: tijdens het Manifestatie Event zullen er verschillende partijen gebruik maken van film- en fotoregistratie. Door het event te betreden geven de bezoekers automatisch toestemming voor registratie, gebruik en publicatie in welke vorm dan ook, van media door Manifestatie Event en haar mediapartners en accepteren de bezoekers de voorwaarden.

Met uitzondering van (semi)professionele apparatuur, is het bezoekers toegestaan om foto’s te maken met een smartphone.

De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Geweld en intimiderend gedrag worden niet getolereerd, net als discriminatie, seksuele intimidatie of het dragen van provocerende kleding.

Het stelen of vernielen van eigendommen van Manifestatie Event of andere partijen is ten strengste verboden.

Flyers en/ of posters plakken of uitdelen van andere evenementen, zonder toestemming van de organisatie, is niet toegestaan. 

Manifestatie Event draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders